Umowa użytkownika (UE)

Osoba fizyczna-przedsiębiorca Dina Pavlovna Sultanova, zwana dalej Posiadaczem praw, działając na podstawie wpisu rejestracji państwowej w Jednolitym Państwowym Rejestrze osób prawnych, osób fizycznych-przedsiębiorców i formacji publicznych o numerze 2010350000000323197 z dnia 05.06.2023 r., kieruje niniejszą Umowę (zwaną dalej Umową) do dowolnej osoby (nieokreślonego kręgu osób), która wyraziła chęć zawarcia umowy na warunkach określonych poniżej (zwanej dalej Użytkownikiem).

Niniejsza Umowa, zgodnie z art. 633 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, jest umową publiczną, której akceptacja warunków (akceptacja) jest wykonaniem czynności przewidzianych w Umowie.

Przed zaakceptowaniem niniejszej Umowy prosimy o uważne przeczytanie poniższych warunków użytkowania. Korzystając z usług Posiadacza praw, użytkownik rozumie warunki określone w niniejszej Umowie i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakimikolwiek klauzulami Umowy lub nie są one dla niego jasne, zobowiązany jest odmówić korzystania z usług Licencjodawcy. Niedozwolone jest korzystanie z usług Posiadacza praw bez wyrażenia zgody na warunki niniejszej Umowy.

1.Definicje

1.1 Warunki Umowy regulują stosunki pomiędzy Posiadaczem Praw a Użytkownikiem i zawierają następujące definicje:

1.1.1.Oferta - niniejszy dokument (Umowa) zamieszczony w Internecie pod następującym adresem: /publichnaya-oferta

1.1.2 Akceptacja - pełne i bezwarunkowe przyjęcie oferty poprzez wykonanie czynności określonych w punkcie 3.1 Umowy.

1.1.3 Posiadacz praw - indywidualny przedsiębiorca Dina Pavlovna Sultanova, który złożył ofertę.

1.1.4. Użytkownik - osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę poprzez akceptację warunków zawartych w ofercie.

1.1.5. Platforma - zbiór stron internetowych umieszczonych na serwerach wirtualnych i tworzących jednolitą strukturę, znajdujący się w sieci Internet pod adresem: eu.nspclub.org, nspclub.pl, nspclub.de, nspclub.it, nspclub.fr, nspclub.es, nspclub.ro, nspclub.nl, nspclub.gr, nspclub.cz, nspclub.pt, nspclub.sk, nspclub.lt, nspclub.lv, nspclub.ee, nspclub.dk, nspclub.fi, w tym subdomeny.

1.1.6 Treść - informacje prezentowane w formatach tekstowych, graficznych, audiowizualnych (wideo) na Platformie, stanowiące jej zawartość. Zawartość Platformy dzieli się na zawartość główną - dla użytkownika, oraz zawartość pomocniczą - administracyjną, która jest tworzona przez Posiadacza praw w celu ułatwienia funkcjonowania Platformy, w tym interfejsu Platformy.

1.1.7. Licencja zwykła (niewyłączna) - niewyłączne prawo Użytkownika do korzystania z rezultatu działalności intelektualnej określonego w punkcie 2.1 Umowy, przy czym Posiadacz praw zachowuje prawo do udzielania licencji innym osobom.

1.1.8. Konto Osobiste - wirtualne narzędzie osobistej samoobsługi Licencjodawcy znajdujące się na Platformie.

1.1.9.Konto Osobiste Użytkownika - unikalny login i hasło dostępu do Konta Osobistego.

1.1.10.Towary - rzeczy świata materialnego, jak również niewyłączne licencje na prawo do korzystania z przedmiotów własności intelektualnej (w tym m.in. następujące produkty: kursy, szkolenia, webinaria, testy analityczne, konsultacje), prezentowane do sprzedaży na Platformie Posiadacza Praw.

1.1.11. Zamówienie - należycie wykonane żądanie Użytkownika dotyczące zakupu i dostarczenia na adres wskazany przez Użytkownika listy Towarów wybranych na Platformie Posiadacza praw.

2.Przedmiot Umowy

2.1 Niniejsza Umowa określa warunki i tryb korzystania z Platformy, której właścicielem i administratorem jest Posiadacz praw.

2.2 Posiadacz Praw gwarantuje, że jest właścicielem praw majątkowych do Platformy.

2.3 Zamawiając Towary za pośrednictwem Platformy, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Umowę i wszystkie jej warunki.

2.4 Zamówienie Towarów może zostać złożone przez Użytkownika w następujący sposób:

- telefonicznie: +380931775773

- pocztą elektroniczną: [email protected], [email protected];

- za pośrednictwem konsultanta online na stronach internetowych naszej Platformy;

- za pośrednictwem komunikatorów wskazanych na stronie internetowej;

- jest dokonywane przez Użytkownika niezależnie na Platformie Posiadacza Praw.

2.6 Użytkownik samodzielnie wybiera Towary na Platformie i umieszcza je w Koszyku w celu złożenia zamówienia. Umieszczenie Towarów w Koszyku nie stanowi zamówienia, Użytkownik może samodzielnie usuwać i dodawać Towary do Koszyka przed złożeniem zamówienia.

3.Akceptacja warunków umowy

3.1.Akceptacja (przyjęcie oferty) następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika przycisku "Zapoznałem się i akceptuję warunki Umowy".

3.2 Umowę kupna-sprzedaży Towarów uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Posiadacza praw wiadomości o zamiarze zakupu Towarów przez Użytkownika.

3.3 Wykonując czynności związane z przyjęciem oferty w kolejności określonej w pkt. 3.1 Umowy, Użytkownik gwarantuje, że zapoznał się, zgadza się, w pełni i bezwarunkowo akceptuje wszystkie warunki Umowy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.4 Użytkownik niniejszym potwierdza, że akceptacja (podjęcie działań w celu przyjęcia oferty) jest równoznaczna z podpisaniem i zawarciem Umowy na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

3.5 Oferta wchodzi w życie z chwilą jej umieszczenia w Internecie na Platformie i obowiązuje do czasu jej wycofania.

3.6 Niniejsza Umowa jest publikowana w formie pisemnej na Platformie. W razie potrzeby każda osoba może mieć możliwość zapoznania się z papierową wersją Umowy na żądanie.

3.7 Umowa może zostać zaakceptowana wyłącznie w całości. Po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy, nabiera ona mocy umowy zawartej pomiędzy Posiadaczem praw a Użytkownikiem, a taka umowa jako dokument papierowy podpisany przez obie Strony nie jest wykonywana.

3.8 W celu zorganizowania interakcji pomiędzy Posiadaczem praw a Użytkownikiem, Użytkownik samodzielnie zarejestruje Konto osobiste.

3.9 Posiadacz praw zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Umowie bez specjalnego powiadomienia, w związku z czym Użytkownik zobowiązuje się do regularnego monitorowania zmian w Umowie. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania na tej stronie, chyba że nowa wersja Umowy stanowi inaczej. Aktualna wersja Umowy jest zawsze dostępna na tej stronie Platformy.

4.Prawa i obowiązki Stron

4.1 Posiadacz Praw zobowiązuje się:

4.1.1 W terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania stosownego pisemnego zawiadomienia od Użytkownika, Posiadacz Praw zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt i we własnym zakresie wskazanych przez Użytkownika wad Platformy, a mianowicie:

- niezgodność zawartości Platformy z danymi określonymi w pkt 2.1 Umowy;

- obecność na Platformie materiałów, których rozpowszechnianie jest prawnie zabronione.

4.1.2 Dostarczania Użytkownikowi informacji o głównych właściwościach konsumenckich Towarów, pełnej nazwy firmy (imienia i nazwiska) Posiadacza praw, ceny i warunków zakupu Towarów, ich dostawy, okresu użytkowania, okresu trwałości i okresu gwarancji, procedury płatności za Towary, a także okresu, w którym oferta zawarcia umowy jest ważna, tj. kompletnych, rzetelnych i dostępnych informacji charakteryzujących oferowane Towary.

4.1.3 Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić Użytkownikowi wykonywanie prawa do korzystania z Platformy w granicach określonych Umową.

4.1.4 Przekazywania informacji na tematy związane z pracą z Platformą za pośrednictwem poczty elektronicznej, forum, bloga. Aktualne adresy e-mail można znaleźć w sekcji "Kontakty" na Platformie pod adresem.

4.1.5. Po złożeniu Zamówienia na Platformie, przesłać Użytkownikowi potwierdzenie w formie wiadomości SMS lub rozmowy telefonicznej z menedżerem. Kierownik nadzorujący to Zamówienie wyjaśni szczegóły Zamówienia, uzgodni datę, miejsce i godzinę dostawy. Jeżeli w magazynie Posiadacza praw nie ma zamówionych Towarów lub wymaganej ilości zamówionych Towarów, Posiadacz praw informuje o tym Użytkownika telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem komunikatorów.

4.1.6 Wykorzystywać wszelkie dane osobowe oraz inne informacje poufne dotyczące Użytkownika wyłącznie w celu świadczenia usług zgodnie z Umową oraz Polityką Prywatności.

4.1.7 Zapewnić poufność informacji wprowadzonych przez Użytkownika podczas korzystania z Platformy za pośrednictwem osobistego konta Użytkownika, z wyjątkiem przypadków, gdy takie informacje są umieszczane w publicznie dostępnych sekcjach Platformy (np. czat).

4.1.8 Doradzać Użytkownikowi we wszystkich kwestiach związanych z Platformą. Złożoność zagadnienia, zakres i warunki doradztwa są określane w każdym konkretnym przypadku przez Posiadacza praw samodzielnie.

4.2 Użytkownik zobowiązany jest do:

4.2.1.Korzystania z Platformy wyłącznie w granicach tych praw i w sposób przewidziany w Umowie.

4.2.2.Rejestrując się na koncie osobistym, podawać prawdziwe, a nie fikcyjne informacje. W przypadku wykrycia nierzetelności przekazanych informacji, a także w przypadku uzasadnionych wątpliwości Posiadacza praw co do ich wiarygodności (w tym w przypadku, gdy podane dane kontaktowe okażą się nieistniejące podczas próby skontaktowania się z Użytkownikiem), Posiadacz praw ma prawo do jednostronnego zakończenia relacji z Użytkownikiem, usunięcia konta Użytkownika i zablokowania dostępu do Witryny.

4.2.3 Zachować w tajemnicy i nie ujawniać osobom trzecim informacji o swoim haśle, które daje dostęp do Konta Osobistego Użytkownika. Jeśli takie informacje z jakiegokolwiek powodu staną się znane osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się do ich natychmiastowej zmiany.

4.2.4. Podania następujących informacji o swoich danych kontaktowych, numeru telefonu, nazwiska, imienia, nazwiska rodowego, adresu i czasu dostawy Zamówienia, adresu e-mail, a także pozostawienia komentarzy, jeśli to konieczne.

4.2.5. Ściśle przestrzegać i nie naruszać warunków Umowy, a także zapewnić poufność informacji handlowych i technicznych uzyskanych we współpracy z Posiadaczem praw.

4.2.6. Powstrzymania się od kopiowania w jakiejkolwiek formie, a także od modyfikowania, uzupełniania, rozpowszechniania Platformy, treści Platformy (lub jakiejkolwiek jej części), a także powstrzymania się od tworzenia na jej podstawie obiektów pochodnych bez uprzedniej pisemnej zgody Posiadacza Praw.

4.2.7. Nie używać żadnych urządzeń ani programów komputerowych w celu zakłócania lub podejmowania prób zakłócania procesu normalnego funkcjonowania Platformy Posiadacza Praw.

4.2.8. Niezwłocznie informować Licencjodawcę o wszelkich znanych mu faktach bezprawnego korzystania z Platformy przez osoby trzecie.

4.2.9. Korzystania z Platformy w sposób nienaruszający majątkowych i/lub osobistych praw niemajątkowych osób trzecich, a także zakazów i ograniczeń ustanowionych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym między innymi: praw autorskich i praw pokrewnych, praw do znaków towarowych, znaków usługowych i nazw pochodzenia, praw do wzorów przemysłowych, praw do wykorzystywania wizerunków osób.

4.2.10. Nie zezwalać na zamieszczanie i przesyłanie materiałów o charakterze nielegalnym, obscenicznym, zniesławiającym, oszczerczym, oszczerczym, grożącym, pornograficznym, wrogim, a także zawierających nękanie i oznaki dyskryminacji rasowej lub etnicznej, wzywających do popełnienia czynów, które mogą być uznane za przestępstwo lub naruszenie jakichkolwiek przepisów, a także uznanych za niedopuszczalne z innych powodów, materiałów promujących kult przemocy i okrucieństwa, materiałów zawierających wulgarny język.

4.2.11. Nierozsyłania materiałów reklamowych w wiadomościach prywatnych do innych Użytkowników bez ich uprzedniej zgody na otrzymywanie takich materiałów (SPAM).

4.2.12. Wypełniania innych obowiązków określonych w Umowie.

4.3 Posiadacz praw ma prawo:

4.3.1.Zawiesić lub zakończyć rejestrację Użytkownika i dostęp do Platformy, jeśli Posiadacz Praw ma uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik prowadzi działania niezgodne z prawem.

4.3.2 Zbierać informacje o preferencjach Użytkownika i sposobie korzystania przez niego z Platformy (najczęściej używane funkcje, ustawienia, preferowany czas i długość pracy z Platformą itp.), które nie są danymi osobowymi, w celu usprawnienia działania Platformy, diagnozowania i zapobiegania awariom Platformy.

4.3.3 Żądać od Użytkownika dodatkowych informacji na temat jego stanowiska i zawodu, w tym firmy, którą reprezentuje, podczas rejestracji na koncie osobistym lub w dowolnym innym momencie. Posiadacz praw ma prawo odmówić Użytkownikowi korzystania z Platformy (włącznie z usunięciem Konta osobistego Użytkownika) lub ograniczyć korzystanie z niej według własnego uznania, jeśli Użytkownik nie jest pracownikiem firmy lub przedstawicielem osoby, dla której Platforma jest przeznaczona, lub jeśli Użytkownik odmówi podania wymaganych informacji. Posiadacz praw, według własnego uznania, ma prawo zapewnić ograniczony dostęp do Witryny w celu zapoznania się z nią innym osobom, które nie prowadzą podstawowej działalności.

4.3.4 Jednostronnie zmieniać Umowę poprzez wydawanie jej nowych wersji.

4.3.5 Usuwania treści użytkownika na żądanie uprawnionych organów lub zainteresowanych stron w przypadku, gdy treści te naruszają obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich.

4.3.6. Tymczasowo wstrzymać działanie Platformy, a także częściowo ograniczyć lub całkowicie wstrzymać dostęp do Witryny do czasu zakończenia niezbędnej konserwacji technicznej i (lub) modernizacji Platformy. Użytkownik nie jest uprawniony do żądania odszkodowania za takie tymczasowe zawieszenie usług lub ograniczenie dostępności Platformy.

4.4 Użytkownik jest uprawniony do:

4.4.1.Korzystania z Platformy w zakresie i w sposób określony w Umowie.

4.5.Użytkownik nie może wyrazić zgody na zawarcie niniejszej Umowy, jeśli nie ma prawa do korzystania z Platformy w kraju, w którym się znajduje lub mieszka, lub jeśli nie osiągnął wieku uprawniającego go do zawarcia niniejszej Umowy.

5.Warunki użytkowania

5.1.Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Użytkownika niniejszej Umowy, Użytkownikowi udzielana jest prosta (niewyłączna) licencja na korzystanie z Platformy przy użyciu komputera osobistego, telefonu komórkowego lub innego urządzenia, w zakresie i w sposób określony w Umowie, bez prawa do udzielania sublicencji i cesji.

5.2 Zgodnie z warunkami Umowy, Posiadacz Praw udziela Użytkownikowi prawa do korzystania z Platformy w następujący sposób:

5.2.1.Korzystanie z Platformy w celu przeglądania, czytania, pozostawiania komentarzy i innych zapisów oraz realizacji innych funkcjonalności Platformy, w tym poprzez odtwarzanie na monitorze (ekranie) odpowiednich środków technicznych Użytkownika;

5.2.2 Krótkiego ładowania do pamięci komputera w celu korzystania z Platformy i jej funkcjonalności;

5.2.3 Cytowania elementów zawartości Platformy Użytkownika ze wskazaniem źródła cytatu, w tym linku do adresu URL Platformy.

5.3 Użytkownik nie może podejmować działań określonych poniżej podczas korzystania z Platformy lub jej części:

5.3.1.Modyfikować lub w inny sposób zmieniać Platformy, w tym tłumaczyć jej na inne języki.

5.3.2.Kopiować, rozpowszechniać lub zmieniać materiałów i informacji zawartych na Platformie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne i spowodowane wdrożeniem funkcjonalności dostępnej dla danego Użytkownika.

5.3.3.Naruszania integralności systemu bezpieczeństwa lub wykonywania jakichkolwiek działań mających na celu obejście, usunięcie lub dezaktywację technicznych środków ochrony; używania jakichkolwiek kodów oprogramowania zaprojektowanych w celu zniekształcania, usuwania, uszkadzania, symulowania lub naruszania integralności Platformy, przesyłanych informacji lub protokołów.

5.4 Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi zgodnie z niniejszą Umową, pozostają własnością Posiadacza Praw.

5.5.Platforma jest dostarczana przez Posiadacza praw w stanie "Tak jak Jest" ("AS IS"), bez zobowiązań gwarancyjnych Posiadacza praw lub jakichkolwiek zobowiązań do usuwania wad, wsparcia operacyjnego i ulepszeń. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie powinny być traktowane jako alternatywa dla porady lekarskiej. Posiadacz praw autorskich nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek diagnozę postawioną przez Użytkownika na podstawie materiałów zawartych na stronie. Właściciel praw autorskich nie ponosi również odpowiedzialności za treść innych zasobów internetowych, do których linki znajdują się w tym artykule. Nie stosuj samoleczenia. Jeśli obawiasz się o swoje zdrowie lub zdrowie swoich bliskich, skonsultuj się z lekarzem.

5.6 W odniesieniu do Treści Użytkownika, Użytkownik gwarantuje, że jest właścicielem lub posiada niezbędne licencje, prawa, zgody i uprawnienia do korzystania i przyznania Posiadaczowi praw prawa do korzystania ze wszystkich Treści Użytkownika zgodnie z niniejszą Umową; posiada pisemną zgodę i (lub) pozwolenie każdej osoby, w jakiś sposób obecnej w Treściach Użytkownika, na wykorzystanie danych osobowych (w tym wizerunku, jeśli to konieczne) tej osoby w celu zamieszczenia i korzystania z Treści Użytkownika.

5.7 Akceptując warunki niniejszej Umowy, Użytkownik udziela Licencjodawcy i innym Użytkownikom niewyłącznego, nieodpłatnego prawa do korzystania (licencja zwykła) z materiałów, które Użytkownik dodaje (zamieszcza) na Platformie w sekcjach przeznaczonych do udostępniania wszystkim lub części Użytkownikom (czaty, dyskusje, komentarze itp.). Wspomniane prawo i/lub zezwolenie na korzystanie z materiałów zostanie udzielone jednocześnie z dodaniem przez Użytkownika takich materiałów do Platformy na cały okres obowiązywania wyłącznych praw własności intelektualnej lub ochrony praw niemajątkowych do wspomnianych materiałów w celu ich wykorzystania na terytorium wszystkich krajów świata.

6.Dane osobowe i polityka prywatności

6.1 Aby spełnić warunki Umowy, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą Ukrainy z dnia 01.06.2010 r. "O ochronie danych osobowych" na warunkach i w celu prawidłowego wykonania Umowy. Przez "dane osobowe" rozumie się dane osobowe, które Użytkownik podaje o sobie w celu dokonania akceptacji.

6.2 Posiadacz praw gwarantuje poufność danych osobowych Użytkownika i zapewnia dostęp do danych osobowych wyłącznie tym pracownikom, którzy potrzebują tych informacji w celu wypełnienia warunków Umowy, zapewniając, że osoby te przestrzegają poufności danych osobowych i bezpieczeństwa danych osobowych podczas ich przetwarzania. Posiadacz praw zobowiązuje się również do zachowania w poufności wszelkich informacji otrzymanych od Użytkowników, niezależnie od treści takich informacji i metod ich otrzymania.

6.3 W przypadku utraty przez Użytkownika danych identyfikacyjnych (loginu/hasła) umożliwiających dostęp do konta osobistego, Użytkownik ma prawo zażądać tych informacji od Posiadacza praw, wysyłając wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej Posiadacza praw.

6.4 Informacje (dane osobowe) uzyskane przez Licencjodawcę nie podlegają ujawnieniu, z wyjątkiem przypadków, w których ich ujawnienie jest obowiązkowe zgodnie z prawem Ukrainy lub niezbędne do działania Platformy i jej funkcji (na przykład podczas publikowania komentarzy w sekcji "Komentarze" Platformy, imię i nazwisko, data i godzina wysłania komentarza są wyświetlane pod komentarzem napisanym przez Użytkownika).

7.Odpowiedzialność Stron

7.1 Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań zgodnie z warunkami Umowy i ustawodawstwem Ukrainy.

7.2 Posiadacz praw nie ponosi odpowiedzialności za zgodność Platformy z celami użytkowania.

7.3 Posiadacz praw nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne w działaniu Platformy. Licencjodawca zobowiązuje się jednak do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków w celu zapobieżenia takim przerwom.

7.4 Posiadacz Praw nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika związane z korzystaniem z przyznanych praw do korzystania z Platformy; za szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty i/lub ujawnienia jego danych lub w procesie korzystania z Platformy.

7.5 Jeżeli jakakolwiek osoba trzecia wystąpi z roszczeniem do Posiadacza Praw w związku z naruszeniem przez Użytkownika Umowy lub obowiązujących przepisów prawa, naruszeniem praw osób trzecich (w tym praw własności intelektualnej) przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się zrekompensować Posiadaczowi Praw wszelkie koszty i straty, w tym zapłatę wszelkich odszkodowań i innych kosztów związanych z takim roszczeniem.

7.6 Posiadacz Praw nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości lub materiałów Użytkowników Platformy (Treści Użytkownika), jakiekolwiek opinie, zalecenia lub porady zawarte w takich treściach. Licencjodawca nie przeprowadza wstępnej kontroli treści, autentyczności i bezpieczeństwa tych materiałów lub ich elementów, jak również ich zgodności z wymogami obowiązującego prawa oraz dostępności dla Użytkowników niezbędnego zakresu praw do korzystania z nich w sposób obowiązkowy.

7.7 Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Użytkownikowi w związku z niewłaściwym korzystaniem z Towarów zamówionych na Platformie.

8.Rozstrzyganie sporów

8.1 Procedura reklamacyjna przedsądowego rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy jest obowiązkowa dla Stron.

8.2 Pisma reklamacyjne będą wysyłane przez Strony listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Strony.

8.4 Termin rozpatrzenia pisma reklamacyjnego wynosi 15 dni roboczych od daty otrzymania przez adresata.

8.5 W przypadku niemożności przedprocesowego rozstrzygnięcia sporu, zostanie on rozpatrzony przez sąd zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem proceduralnym Ukrainy.

9.Postanowienia końcowe

9.1 Niniejsza Umowa będzie regulowana i interpretowana zgodnie z prawem Ukrainy. Kwestie nieuregulowane niniejszą Umową będą rozstrzygane zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy. Wszelkie ewentualne spory wynikające ze stosunków regulowanych niniejszą Umową będą rozstrzygane zgodnie z procedurą ustanowioną przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy. Wszędzie w tekście niniejszej Umowy termin "ustawodawstwo" oznacza ustawodawstwo Ukrainy.

10. wysyłka zamówienia

Zamówione produkty są wysyłane z zatwierdzonego centrum Nature's Sunshine w Europie:

Nature's Sunshine Products Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie pod adresem:
ul. Olkuska 7, 02-604, Warszawa,
tel.: (22) 311 21 00;
fax: (22) 311 21 01,
e-mail: [email protected]

10.Adresy i dane stron

10.1.Uprawniony:

Dina Pavlovna Sultanova FLP.

adres siedziby: ul. Kotlyarevskogo 8, miasto Smela, obwód czerkaski, rejon czerkaski, 20703

RNUCPN: 2986914601

Zadaj pytanie
Uwaga: HTML nie jest obsługiwany! Użyj zwykłego tekstu.